CẮT GIẢM CÁC YÊU CẦU KINH DOANH (USAID LinkSME)

Được triển khai từ năm 2018 đến năm 2023, IVI góp phần xây dựng một môi trường thuận lợi bằng cách hỗ trợ những cải cách quan trọng và hỗ trợ các mục tiêu của Việt Nam là mở rộng tăng trưởng toàn diện, theo định hướng thị trường và do khu vực tư nhân dẫn dắt.

Được coi là làn sóng cải cách môi trường kinh doanh lần thứ ba, ngày 12/5/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến kinh doanh giai đoạn 2020-2025. Đây là sơ đồ toàn diện nhất của loại hình này cho đến nay. Các mục tiêu cụ thể là cắt giảm và hợp lý hóa ít nhất 20% các yêu cầu và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ trong tất cả các quy định liên quan đến kinh doanh hiện đang có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2020, được các bộ coi là số liệu cơ sở cho năm 2020. - Đề án 2025. Đồng thời, cũng đặt mục tiêu hạn chế tối đa số lượng quy định đối với doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ. Trước những thách thức này, OOG/Cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính (APCA) là cơ quan chủ trì điều phối toàn bộ nỗ lực của chính phủ, hướng dẫn, xem xét, nhận xét và đánh giá kế hoạch của các bộ ngành và địa phương. Để hoàn thành thành công các nhiệm vụ này, APCA cần được trang bị các công cụ và cách tiếp cận có hệ thống để có thể góp phần tạo nên sự nhất quán và đạt được những thành tựu sâu rộng theo thời gian.

Mục tiêu của dịch vụ tư vấn này trong việc cắt giảm, đơn giản hóa các quy định kinh doanh là hỗ trợ OOG/APCA thực hiện nhiệm vụ của mình theo Nghị quyết 68 bằng cách: 

01

Rà soát, nhận xét và phản hồi các đề xuất cải cách được đề xuất của các bộ ngành

02

Xây dựng các tiêu chí để xác định các ưu tiên hành động, bao gồm nhưng không giới hạn ở các lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất và có khiếu nại từ doanh nghiệp; lập báo cáo lựa chọn lĩnh vực pháp lý ưu tiên để rà soát, đơn giản hóa

03

Tiến hành đánh giá tác động chính sách (RIA) đối với các lĩnh vực ưu tiên và đề xuất các khuyến nghị cải cách

04

Tiến hành tham vấn cộng đồng và trao đổi thông tin với các bên liên quan để xác định mục tiêu/mục tiêu rõ ràng, xác định các lĩnh vực có vấn đề chính, thu thập thông tin và dữ liệu cũng như phát triển các lựa chọn chính sách khả thi

IVI đã hoàn thành Giai đoạn 1 và 2 của dự án tư vấn cắt giảm, đơn giản hóacác quy định kinh doanh phù hợp, trong khuôn khổ Liên kết USAID dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (LinkSME). 

Giai đoạn thứ nhất và thứ hai, được thực hiện với Cooperthành lập Cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ), dẫn đến 30 cuộc họp tham vấn doanh nghiệp và 36 tóm tắt chính sách về đơn giản hóa hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh do 16 bộ ngành quản lý, . and 36 policy briefs on administrative simplification related to business activities managed by 16 line ministries, including:

  • Pharmaceutical
  • E-Commerce
  • Higher education
  • Transport
  • Food & Beverage sector
  • Marine products
  • Notarization
  • Judgment execution
  • etc.

No Posts Found