Viện Sáng Kiến Việt Nam

Về nghiên cứu và tư vấn, IVI thường xuyên tiến hành ​ phân tích chính sách theo yêu cầu của các cơ quan hoạch định chính sách tại Việt Nam. Các cơ quan này bao gồm các cơ quan ngang bộ như Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Y tế và chính quyền địa phương; và các cơ quan nước ngoài như Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT) và các tổ chức phi chính phủ (NGO) như Ngân hàng Thế giới, Oxfam và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).

Về đào tạo, IVI có các chương trình bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tiềm năng chuẩn bị đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo tại Việt Nam. Dự án USAID Vietnam Leads là dự án của IVI phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Đại học Indiana và USAID. Dự án mới nhất của chúng tôi là Hợp tác đổi mới Giáo dục Đại học (PHER) của USAID, với sự tham gia của các đối tác như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Việt Nam TP.HCM, Đại học Đà Nẵng và Đại học Indiana.

Tiến sĩ Đặng Đức Đạm

Tiến sĩ Nguyễn Thắng

Tiến sĩ Đặng Vương Anh

Phạm Liên

Tiến sĩ Nguyễn Thắng

Chủ tịch

Tiến sĩ Nguyễn Quang Phi

Tiến sĩ Đặng Đức Anh

Tiến sĩ Nguyễn Lan Hương

Nguyễn Lan Hương

Tiến sĩ Phương Tố Tâm

Tiến sĩ Hà Trung Hiếu

Vương Tài Nguyên

Nguyễn Hương

Đỗ Hoàng Lan