QUY HOẠCH TỔNG THỂ TỈNH TÂY NINH GIAI ĐOẠN 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

Khách hàng: Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Phước

Giai đoạn: 2021 – 2023

Tư vấn lập quy hoạch phát triển thương mại, dịch vụ tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn dài hạn đến năm 2045 gắn với phát triển hệ thống hạ tầng thương mại.

Tư vấn lập quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao.

TÍCH HỢP

Việc đề xuất các kế hoạch phát triển và xác định mục tiêu phát triển ngành (thương mại, dịch vụ, công nghiệp) được xem xét theo nhiều cách khác nhau, trong đó đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch tổng thể vùng và phù hợp với mục tiêu chung của Quy hoạch tỉnh Tây Ninh. (theo chiều dọc), cân đối nguồn lực với các ngành, lĩnh vực khác (theo chiều ngang), thích ứng và phù hợp với điều kiện, triển vọng phát triển của ngành trong và ngoài tỉnh (trong và ngoài tỉnh), cân đối mục tiêu ngắn hạn với tầm nhìn dài hạn (theo thời gian) .

THỰC DỤNG

Tầm nhìn dài hạn về phát triển các ngành thương mại, dịch vụ, công nghiệp của tỉnh Tây Ninh được hiện thực hóa bằng lộ trình cụ thể, phù hợp, khả thi hướng tới mục tiêu chung là đưa Tây Ninh phát triển nhanh, toàn diện và bền vững. với Công nghiệp và du lịch là động lực tăng trưởng chính gắn với không gian phát triển mới.

KHẢ THI

Đảm bảo hiện thực hóa kế hoạch phát triển ngành trong Quy hoạch tổng thể của Tỉnh khi có chiến lược tuyển dụng và phát triển nguồn tài chính, thể chế, kỹ thuật và nhân lực.

No Posts Found