XÂY DỰNG BẢNG THEO DÕI CHỈ TIÊU KT-XH PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA CHÍNH PHỦ

Thời gian: 2017 – 2020

Đối tác: Học Viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh 

Nhà tài trợ: DFAT & World Bank tại Vietnam

01

Tạo Bảng điều khiển và cơ sở dữ liệu kỹ thuật số để trực quan hóa và phân tích các chỉ số kinh tế xã hội quan trọng phục vụ cho việc hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng và chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng.

02

Xếp hạng hiệu suất của các Bộ, Cục, Địa phương; khuyến khích sự minh bạch, nỗ lực trong cách mạng

03

Dự báo, cảnh báo, phân tích tình hình, tạo ra giải pháp để đạt được các mục tiêu đã đặt sẵn.

  • Học hỏi kinh nghiệm quốc tế

  • Thiết kế một phiên bản thử nghiệm của bảng hiển thị các chỉ tiêu giám sát kinh tế - xã hội của Chính phủ.

  • Tư vấn kỹ thuật cho Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ về Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

  • Đưa ra các khuyến nghị về phát triển Nghị định 09-2019/NĐ-CP, ban hành ngày 24/01/2019 về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

  • Góp phần phát triển Quyết định 293/QĐ-TTg, ngày 24/02/2020 ban hành Bộ chỉ tiêu báo cáo định kỳ thống kê kinh tế - xã hội phục vụ chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.