GIÁO DỤC

IVI cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học và các nhà tài trợ quốc tế để nâng cao kết quả quản trị và giáo dục. Trong đó bao gồm vận động cải cách chính sách, nâng cao năng lực cho nhân sự chủ chốt, tăng cường quản trị nội bộ và các giải pháp dạy và học dựa trên bằng chứng, v.v.

USAID PARTNERSHIP FOR HIGHER EDUCATION REFORM

Thời gian: 2022 – 2026
Đối tác: Đại học Quốc gia Việt Nam - Hà Nội, Đại học Quốc gia Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Đà Nẵng
Đơn vị chính: Đại học Indiana (Hoa Kỳ)
Thầu phụ Viện Sáng Kiến Việt Nam
Nhà tài trợ: Cơ quan Phát Triển Quốc Tế Hoa Kỳ (USAID)

Đại học Indiana (Hoa Kỳ)

Tiến sĩ Nguyễn Lan Hương

Tiến sĩ Phương Tố Tâm

Ninh Nguyen

Dr. Hanh Le